Aufruf-Statistik für cumulo-nimbus.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 01:18 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 147142
Summe der Dateien 117946
Summe Seiten 136396
Summe Besuche 20238
Summe Volumen 903.65 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6045
Summe der unterschiedlichen URLs 1163
Summe der unterschiedlichen Verweise 1196
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 862
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 204 1299
Anfragen pro Tag 4904 9111
Dateien pro Tag 3931 7710
Seiten pro Tag 4546 8327
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 201 630
Besuche pro Tag 674 885
Volumen pro Tag 30.12 MB 58.59 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.16% 117946
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 31
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 14.48% 21308
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 27
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.71% 3983
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.61% 3843
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 20 von 608 URLs)
# Anfragen URL
1 1214 31.59% /gb/[url
2 233 6.06% /gb/
3 122 3.17% /gb/impressum.php
4 47 1.22% /gb/ñèìñ 3 rush[/url
5 42 1.09% /gb/ñèìñ 4 ñ íàòàøêîé [/url
6 41 1.07% /gb/http:/www.smilingworldministry.org/
7 40 1.04% /gb/Âàëåðèàí è ãîðîä òûñÿ÷è ïëàíåò â êèíî êèðîâ
8 38 0.99% /gb/http://okabawes.co.id/
9 37 0.96% /gb/http://www.smilingworldministry.org/
10 35 0.91% /gb/http:/okabawes.co.id/
11 35 0.91% /gb/http:/www.goodblockmachine.com/home.php
12 34 0.88% /gb/http:/narufans.ru
13 34 0.88% /gb/http:/vmolodov.ru
14 30 0.78% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
15 30 0.78% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/foto-ploskie-reznie-balyasini.html
16 30 0.78% /gb/Çäåñü: http:/balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
17 30 0.78% /gb/http:/bteavto.ru
18 25 0.65% /
19 20 0.52% /gb/Çäåñü: http://balyasiny-optom.ru/foto-ploskie-reznie-balyasini.html
20 20 0.52% /gb/Çäåñü: http://balyasiny-optom.ru/stavim-balyasini-sami.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2428 1.65% 2025 1.72% 2156 1.58% 675 3.34% 492 8.14% 13.67 MB 1.51%
2 3116 2.12% 2480 2.10% 2754 2.02% 631 3.12% 468 7.74% 17.81 MB 1.97%
3 3729 2.53% 2487 2.11% 3019 2.21% 709 3.50% 501 8.29% 18.43 MB 2.04%
4 3386 2.30% 2358 2.00% 2752 2.02% 731 3.61% 529 8.75% 19.64 MB 2.17%
5 3830 2.60% 2554 2.17% 3302 2.42% 764 3.78% 581 9.61% 18.05 MB 2.00%
6 3228 2.19% 2188 1.86% 2911 2.13% 848 4.19% 630 10.42% 15.12 MB 1.67%
7 3289 2.24% 2536 2.15% 3027 2.22% 773 3.82% 523 8.65% 26.21 MB 2.90%
8 4203 2.86% 3002 2.55% 3863 2.83% 811 4.01% 521 8.62% 24.53 MB 2.71%
9 2501 1.70% 1696 1.44% 2193 1.61% 793 3.92% 544 9.00% 17.55 MB 1.94%
10 2092 1.42% 1312 1.11% 1742 1.28% 854 4.22% 563 9.31% 10.75 MB 1.19%
11 2851 1.94% 2158 1.83% 2576 1.89% 762 3.77% 492 8.14% 17.85 MB 1.97%
12 2864 1.95% 2037 1.73% 2652 1.94% 743 3.67% 464 7.68% 13.47 MB 1.49%
13 6311 4.29% 5614 4.76% 5969 4.38% 799 3.95% 520 8.60% 37.29 MB 4.13%
14 3057 2.08% 2177 1.85% 2768 2.03% 709 3.50% 465 7.69% 12.98 MB 1.44%
15 7141 4.85% 5782 4.90% 6768 4.96% 642 3.17% 444 7.34% 38.47 MB 4.26%
16 5570 3.79% 4879 4.14% 5340 3.92% 656 3.24% 438 7.25% 26.04 MB 2.88%
17 6016 4.09% 5275 4.47% 5613 4.12% 605 2.99% 407 6.73% 31.99 MB 3.54%
18 5524 3.75% 4794 4.06% 5091 3.73% 626 3.09% 448 7.41% 32.66 MB 3.61%
19 8558 5.82% 7680 6.51% 8017 5.88% 663 3.28% 463 7.66% 53.99 MB 5.97%
20 8473 5.76% 7354 6.24% 7749 5.68% 885 4.37% 605 10.01% 48.61 MB 5.38%
21 9111 6.19% 7710 6.54% 8327 6.11% 849 4.20% 580 9.59% 50.28 MB 5.56%
22 7774 5.28% 7080 6.00% 7505 5.50% 424 2.10% 300 4.96% 49.17 MB 5.44%
23 6421 4.36% 5520 4.68% 6302 4.62% 534 2.64% 372 6.15% 40.74 MB 4.51%
24 6376 4.33% 5087 4.31% 6187 4.54% 479 2.37% 342 5.66% 42.47 MB 4.70%
25 4224 2.87% 3567 3.02% 3962 2.90% 465 2.30% 342 5.66% 32.26 MB 3.57%
26 4263 2.90% 3361 2.85% 4033 2.96% 550 2.72% 357 5.91% 28.86 MB 3.19%
27 5313 3.61% 3359 2.85% 5036 3.69% 605 2.99% 382 6.32% 35.90 MB 3.97%
28 4894 3.33% 3706 3.14% 4740 3.48% 573 2.83% 374 6.19% 37.30 MB 4.13%
29 4705 3.20% 3657 3.10% 4503 3.30% 634 3.13% 432 7.15% 32.96 MB 3.65%
30 5894 4.01% 4511 3.82% 5539 4.06% 626 3.09% 436 7.21% 58.59 MB 6.48%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 183 5497 3.74% 149 4472 3.79% 168 5069 3.72% 1.06 MB 31.93 MB 3.53%
1 187 5623 3.82% 158 4744 4.02% 175 5274 3.87% 1.11 MB 33.15 MB 3.67%
2 177 5321 3.62% 150 4517 3.83% 168 5061 3.71% 1.07 MB 32.23 MB 3.57%
3 196 5900 4.01% 162 4886 4.14% 184 5520 4.05% 1.12 MB 33.48 MB 3.71%
4 220 6606 4.49% 172 5179 4.39% 204 6135 4.50% 1.22 MB 36.73 MB 4.06%
5 213 6418 4.36% 173 5211 4.42% 199 5988 4.39% 1.22 MB 36.53 MB 4.04%
6 192 5768 3.92% 152 4561 3.87% 181 5454 4.00% 1.04 MB 31.13 MB 3.45%
7 200 6010 4.08% 158 4759 4.03% 189 5692 4.17% 1.12 MB 33.64 MB 3.72%
8 193 5791 3.94% 147 4417 3.74% 179 5389 3.95% 1.09 MB 32.80 MB 3.63%
9 195 5878 3.99% 154 4620 3.92% 174 5247 3.85% 1.10 MB 32.86 MB 3.64%
10 241 7230 4.91% 179 5371 4.55% 219 6581 4.82% 1.18 MB 35.32 MB 3.91%
11 232 6983 4.75% 185 5568 4.72% 212 6377 4.68% 1.41 MB 42.21 MB 4.67%
12 198 5969 4.06% 157 4726 4.01% 182 5466 4.01% 1.15 MB 34.37 MB 3.80%
13 220 6602 4.49% 168 5063 4.29% 207 6232 4.57% 1.27 MB 38.00 MB 4.21%
14 251 7531 5.12% 194 5826 4.94% 234 7041 5.16% 1.68 MB 50.47 MB 5.58%
15 226 6794 4.62% 180 5407 4.58% 211 6355 4.66% 1.48 MB 44.43 MB 4.92%
16 212 6363 4.32% 169 5077 4.30% 197 5932 4.35% 1.39 MB 41.71 MB 4.62%
17 197 5939 4.04% 162 4866 4.13% 180 5425 3.98% 1.22 MB 36.60 MB 4.05%
18 198 5953 4.05% 162 4889 4.15% 183 5508 4.04% 1.31 MB 39.33 MB 4.35%
19 199 5987 4.07% 162 4869 4.13% 180 5429 3.98% 1.22 MB 36.58 MB 4.05%
20 200 6014 4.09% 163 4918 4.17% 180 5428 3.98% 2.00 MB 60.04 MB 6.64%
21 187 5615 3.82% 153 4590 3.89% 174 5228 3.83% 1.41 MB 42.38 MB 4.69%
22 192 5782 3.93% 160 4822 4.09% 179 5385 3.95% 1.17 MB 35.10 MB 3.88%
23 185 5568 3.78% 152 4588 3.89% 172 5180 3.80% 1.09 MB 32.62 MB 3.61%

Top 30 von 1163 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 55008 37.38% 466.62 MB 51.64% /usage/
2 15663 10.64% 8.05 MB 0.89% /usage/menu.html
3 14181 9.64% 182.05 MB 20.15% /gb/
4 7808 5.31% 9.49 MB 1.05% /
5 5554 3.77% 19.22 MB 2.13% /gb/fuegein.php
6 2321 1.58% 9.72 MB 1.08% /contact.php
7 2005 1.36% 6.51 MB 0.72% /index2.php
8 1495 1.02% 1.02 MB 0.11% /music.php
9 1209 0.82% 2.59 MB 0.29% /pics.php
10 1028 0.70% 1.54 MB 0.17% /info_rezension.php
11 326 0.22% 963.43 KB 0.10% /shop.php
12 230 0.16% 36.32 MB 4.02% /usage/usage_202109.html
13 220 0.15% 85.44 KB 0.01% /music
14 199 0.14% 522.36 KB 0.06% /info.php
15 169 0.11% 26.95 MB 2.98% /usage/usage_202012.html
16 143 0.10% 1.46 MB 0.16% /usage/usage_202107.html
17 140 0.10% 288.54 KB 0.03% /NEU/pics.php
18 93 0.06% 22.27 KB 0.00% /plugins/floatbox/languages/de.json
19 90 0.06% 278.64 KB 0.03% /links.php
20 79 0.05% 134.19 KB 0.01% /gigs.php
21 79 0.05% 184.17 KB 0.02% /impressum.php
22 65 0.04% 262.31 KB 0.03% /NEU/index2.php
23 63 0.04% 13.43 KB 0.00% /plugins/floatbox/languages/en.json
24 60 0.04% 4.84 MB 0.54% /usage/usage_202105.html
25 56 0.04% 50.43 KB 0.01% /shop
26 35 0.02% 19.53 KB 0.00% /NEU/music.php
27 34 0.02% 22.33 KB 0.00% /gigs_popup.php
28 24 0.02% 55.25 KB 0.01% /NEU/shop.php
29 17 0.01% 200.62 KB 0.02% /usage/usage_202106.html
30 16 0.01% 183.62 KB 0.02% /usage/usage_202010.html

Top 10 von 1163 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 55008 37.38% 466.62 MB 51.64% /usage/
2 14181 9.64% 182.05 MB 20.15% /gb/
3 230 0.16% 36.32 MB 4.02% /usage/usage_202109.html
4 169 0.11% 26.95 MB 2.98% /usage/usage_202012.html
5 5554 3.77% 19.22 MB 2.13% /gb/fuegein.php
6 2321 1.58% 9.72 MB 1.08% /contact.php
7 7808 5.31% 9.49 MB 1.05% /
8 15663 10.64% 8.05 MB 0.89% /usage/menu.html
9 2005 1.36% 6.51 MB 0.72% /index2.php
10 5 0.00% 5.86 MB 0.65% /downloads/Cumulo_Nimbus_-_Nachtlied.mp3

Top 10 von 151 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14181 9.64% 7264 36.34% /gb/
2 5554 3.77% 3390 16.96% /gb/fuegein.php
3 7808 5.31% 3058 15.30% /
4 55008 37.38% 2236 11.19% /usage/
5 2005 1.36% 825 4.13% /index2.php
6 1209 0.82% 554 2.77% /pics.php
7 1028 0.70% 439 2.20% /info_rezension.php
8 1495 1.02% 390 1.95% /music.php
9 2321 1.58% 291 1.46% /contact.php
10 230 0.16% 168 0.84% /usage/usage_202109.html

Top 10 von 157 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14181 9.64% 7237 36.19% /gb/
2 5554 3.77% 3259 16.30% /gb/fuegein.php
3 7808 5.31% 3026 15.13% /
4 55008 37.38% 2274 11.37% /usage/
5 2005 1.36% 821 4.11% /index2.php
6 1209 0.82% 534 2.67% /pics.php
7 1028 0.70% 438 2.19% /info_rezension.php
8 1495 1.02% 398 1.99% /music.php
9 2321 1.58% 327 1.64% /contact.php
10 230 0.16% 169 0.85% /usage/usage_202109.html

Top 30 von 6045 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 20355 13.83% 20354 17.26% 124.83 MB 13.81% 12 0.06% vmi575315.contaboserver.net
2 19432 13.21% 19432 16.48% 142.54 MB 15.77% 3 0.01% xrumer.ru
3 7065 4.80% 7065 5.99% 51.81 MB 5.73% 140 0.69% himrusopt.ru
4 6054 4.11% 6054 5.13% 37.42 MB 4.14% 14 0.07% vm2140965.62ssd.had.wf
5 6016 4.09% 6016 5.10% 39.74 MB 4.40% 4 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
6 5376 3.65% 5375 4.56% 39.43 MB 4.36% 8 0.04% rumerx.com
7 3134 2.13% 3134 2.66% 4.39 MB 0.49% 65 0.32% vm2504778.62ssd.had.wf
8 3035 2.06% 764 0.65% 3.71 MB 0.41% 39 0.19% cbfpa.wisetagetchare.net
9 2776 1.89% 694 0.59% 3.37 MB 0.37% 1 0.00% 31.184.236.11
10 2450 1.67% 2450 2.08% 17.98 MB 1.99% 4 0.02% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
11 1552 1.05% 1366 1.16% 12.89 MB 1.43% 40 0.20% ninja-crawler52.webmeup.com
12 1367 0.93% 1352 1.15% 12.08 MB 1.34% 1 0.00% 93.158.90.83
13 1366 0.93% 1252 1.06% 11.26 MB 1.25% 1 0.00% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
14 1238 0.84% 1061 0.90% 10.11 MB 1.12% 63 0.31% astra4157.startdedicated.de
15 1004 0.68% 992 0.84% 2.30 MB 0.26% 1 0.00% ttnsdl.com
16 868 0.59% 782 0.66% 7.92 MB 0.88% 3 0.01% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
17 856 0.58% 759 0.64% 8.43 MB 0.93% 25 0.12% malta2132.startdedicated.de
18 808 0.55% 783 0.66% 2.02 MB 0.22% 3 0.01% crawl-prod-5.babbar.eu
19 776 0.53% 194 0.16% 965.83 KB 0.10% 1 0.00% 31.184.236.96
20 690 0.47% 668 0.57% 3.17 MB 0.35% 131 0.65% astra4010.startdedicated.de
21 631 0.43% 600 0.51% 1.32 MB 0.15% 34 0.17% crawler.seokicks.de
22 558 0.38% 558 0.47% 2.50 MB 0.28% 4 0.02% 104.255.169.114
23 541 0.37% 9 0.01% 120.96 KB 0.01% 1 0.00% 103.72.146.62
24 515 0.35% 206 0.17% 960.60 KB 0.10% 1 0.00% 31.184.236.9
25 485 0.33% 10 0.01% 211.28 KB 0.02% 6 0.03% 100.92-220-10.customer.lyse.net
26 481 0.33% 184 0.16% 687.59 KB 0.07% 3 0.01% linux02.r00tbase.de
27 465 0.32% 465 0.39% 3.41 MB 0.38% 1 0.00% 89-179-105-44.broadband.corbina.ru
28 430 0.29% 8 0.01% 129.05 KB 0.01% 23 0.11% unknown.puregig.net
29 420 0.29% 9 0.01% 94.11 KB 0.01% 1 0.00% 101.36.117.135
30 407 0.28% 6 0.01% 500.76 KB 0.05% 16 0.08% no-mans-land.m247.com

Top 10 von 6045 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 19432 13.21% 19432 16.48% 142.54 MB 15.77% 3 0.01% xrumer.ru
2 20355 13.83% 20354 17.26% 124.83 MB 13.81% 12 0.06% vmi575315.contaboserver.net
3 7065 4.80% 7065 5.99% 51.81 MB 5.73% 140 0.69% himrusopt.ru
4 6016 4.09% 6016 5.10% 39.74 MB 4.40% 4 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
5 5376 3.65% 5375 4.56% 39.43 MB 4.36% 8 0.04% rumerx.com
6 6054 4.11% 6054 5.13% 37.42 MB 4.14% 14 0.07% vm2140965.62ssd.had.wf
7 189 0.13% 185 0.16% 23.61 MB 2.61% 1 0.00% ec2-54-80-126-99.compute-1.amazonaws.com
8 2450 1.67% 2450 2.08% 17.98 MB 1.99% 4 0.02% 89-179-106-88.broadband.corbina.ru
9 1552 1.05% 1366 1.16% 12.89 MB 1.43% 40 0.20% ninja-crawler52.webmeup.com
10 1367 0.93% 1352 1.15% 12.08 MB 1.34% 1 0.00% 93.158.90.83

Top 30 von 1196 Verweise
# Anfragen Verweise
1 37598 25.55% - (Direct Request)
2 13705 9.31% https://creative-bg.net
3 8689 5.91% https://seoconsult.bg
4 5615 3.82% https://many-clients.ru
5 5068 3.44% https://rubankcard.ru
6 4472 3.04% https://vds-shop.com
7 4278 2.91% https://irondog.pro
8 4191 2.85% https://himrusopt.ru
9 3848 2.62% https://www.maquestionmedicale.fr
10 3671 2.49% https://ekskurzia-dubai.bg
11 2580 1.75% https://avilon-expert.ru
12 2018 1.37% https://familyicon.ru
13 1894 1.29% https://dr-egorov.ru
14 1582 1.08% https://sildenafilymir.com/
15 1581 1.07% https://www.etiketki24.ru
16 1458 0.99% https://rating.telegram-rus.ru/
17 1275 0.87% https://433175.ru
18 1210 0.82% https://dr-egorov.ru/urolog_vizovdom.html
19 1199 0.81% https://avtomarket.haval.ru
20 1018 0.69% https://exoticholiday.bg
21 764 0.52% https://pagegarage.com/
22 565 0.38% https://poollife.ru
23 510 0.35% https://betonnyy-pol.ru
24 445 0.30% https://seopackagesuk.co.uk/
25 439 0.30% https://hydra4ruonion.com
26 435 0.30% https://hydra4ruonion.com/
27 414 0.28% https://1soft-download.com/
28 403 0.27% https://hypersite4neon.online/
29 382 0.26% https://hypersite4neon.online
30 336 0.23% https://vsekredity.com/

Top 15 von 862 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 118490 80.53% Browser: Safari
2 7253 4.93% Spider: MJ12bot
3 6511 4.42% Browser: Firefox
4 4427 3.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 1552 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
6 1366 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
7 1064 0.72% Spider: Googlebot
8 1004 0.68% Keybot Translation-Search-Machine
9 922 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
10 808 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 631 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 562 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 435 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 276 0.19% Browser: MSIE
15 167 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2021

Top 30 von 122 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 32574 22.14% 26659 22.60% 212.47 MB 23.51% Firmen (com)
2 30199 20.52% 29863 25.32% 239.20 MB 26.47% Russische Foederation Russische Foederation
3 27403 18.62% 23130 19.61% 155.81 MB 17.24% Netzwerke (net)
4 15424 10.48% 15422 13.08% 83.11 MB 9.20% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
5 11033 7.50% 9080 7.70% 92.92 MB 10.28% Deutschland Deutschland
6 6316 4.29% 3795 3.22% 18.88 MB 2.09% USA USA
7 4235 2.88% 1169 0.99% 5.80 MB 0.64% Tschechien Tschechien
8 2442 1.66% 990 0.84% 5.27 MB 0.58% Europaeische Union Europaeische Union
9 2170 1.47% 569 0.48% 4.80 MB 0.53% China China
10 1876 1.27% 1449 1.23% 12.43 MB 1.38% Schweden Schweden
11 1777 1.21% 1245 1.06% 10.68 MB 1.18% Unbekannte Adressen
12 1138 0.77% 50 0.04% 548.81 KB 0.06% Rumaenien Rumaenien
13 1062 0.72% 1012 0.86% 3.14 MB 0.35% Indien Indien
14 908 0.62% 201 0.17% 1.76 MB 0.19% Kanada Kanada
15 790 0.54% 15 0.01% 232.33 KB 0.03% Spanien Spanien
16 549 0.37% 542 0.46% 2.19 MB 0.24% Seychellen Seychellen
17 486 0.33% 202 0.17% 861.58 KB 0.09% Polen Polen
18 476 0.32% 70 0.06% 810.64 KB 0.09% Frankreich Frankreich
19 472 0.32% 58 0.05% 421.17 KB 0.05% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
20 433 0.29% 414 0.35% 1.61 MB 0.18% Suedkorea Suedkorea
21 390 0.27% 102 0.09% 1.42 MB 0.16% Niederlande Niederlande
22 356 0.24% 2 0.00% 94.01 KB 0.01% Albanien Albanien
23 337 0.23% 0 0.00% 81.95 KB 0.01% Costa Rica Costa Rica
24 314 0.21% 292 0.25% 1.88 MB 0.21% Ukraine Ukraine
25 291 0.20% 17 0.01% 418.51 KB 0.05% Bulgarien Bulgarien
26 277 0.19% 29 0.02% 143.98 KB 0.02% Irland Irland
27 221 0.15% 221 0.19% 34.77 MB 3.85% Weissrussland Weissrussland
28 221 0.15% 169 0.14% 529.44 KB 0.06% Indonesien Indonesien
29 197 0.13% 0 0.00% 53.10 KB 0.01% Norwegen Norwegen
30 194 0.13% 19 0.02% 300.85 KB 0.03% Hong Kong Hong Kong

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08